Aquí hi podreu trobar tots el documents més importants de l’associació, des dels estatuts fins a les actes de totes les reunions, així com tota la documentació generada al llarg cada curs.

  1. Autorització́ relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació́ de dades de caràcter personal i de material que elaboren (menors d’edat) per part de l’AMPA https://goo.gl/forms/JiTYqVVrxzt44n8e2
  2. Formulari d’inscripció́/actualització́ de dades AMPA Escola Betúlia Curs 2020-2021 https://goo.gl/forms/SCDy8Uzz8wrsxOnf2
  3. En el cas de voler notificar algun canvi en la forma de pagament respecte el curs anterior, o ser un nou membre de l’escola cal complimentar el següent formulari (En cas negatiu, es farà el càrrec al compte facilitat l’any passat) https://drive.google.com/file/d/0BxyDEkTP0WdYTnNhOGRsbFBTV0k/view?usp=sharing

ACTES ASSEMBLEES

ACTES REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA