El web http://www.ampabetulia.cat/ és gestionat per l’AMPA Betúlia. L’objectiu del web i és el de donar a conèixer les activitats que es fan a través de l’AMPA, informar i fer difusió de les activitats escolars complementàries i extraescolars que desenvolupen els alumnes del centre. El contingut és generat per l’AMPA.

És amb aquesta finalitat que l’AMPA pretén en aquests espais publicar imatges i vídeos –enregistrats pels docents del centre i/o pels membres de les diferents comissions de l’AMPA– en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, junt amb Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’AMPA i l’Escola han demanat i obtingut el consentiment als pares, mares o tutors per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Política de privacitat

L’AMPA Betúlia informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació a través del lloc web http://www.ampabetulia.cat/

En aquest sentit, l’AMPA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractaments de dades

L’AMPA Betúlia té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament dels formularis per correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, AMPA Betúlia serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn AMPA Betúlia informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: Publicació d’informació, notificacions de creació de nou contingut a facebook, twitter i Instragram, notificacions generals o particulars adreçades als pares dels alumnes, gestió de la relació amb l’AMPA i les activitats organitzades, atenció de les sol·licituds realitzades pels usuaris.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

L’AMPA Betúlia informa als usuaris que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal. En cas de que les dades siguin requerides per un tercer, aquestes no seran cedides sense un nou consentiment concret i explícit, que s’informarà en cada cas.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’AMPA Betúlia, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a contacte@ampabetulia.cat  Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari.

La política de privacitat ha estat actualitzada per darrera vegada el 28/12/2018